Comment on page

Контрольний список до власного висловлення у форматі ЗНО

Написавши власне висловлення на запропоновану тему, перевірте, чи наявні в ньому всі необхідні елементи.
Структурний елемент
Змістове наповнення
Відмітка про наявність: ˅
ЗМІСТ
1.Теза
Відповідає темі
Охоплює всі аспекти теми
Починається зі вставної конструкції (на мою думку / я вважаю / я переконаний(а)…)
2. Перший аргумент
Це доказ, який підтверджує моє міркування, обґрунтовує тезу
Починається зі вставного слова (по-перше / із одного боку…)
3. Приклад із літератури
Мій приклад починається зі слів Яскравим прикладом на підтвердження моєї думки є… (або іншої адекватної конструкції)
Я вказав(ла) автора й назву твору / режисера фільму тощо
Я вказав(ла) проблему, порушену письменником і художній образ, через який проблему розкрито (ім’я героя)
Мій приклад мотивований (пояснено, як він розкриває сутність проблеми)
У моєму прикладі немає змістових помилок (перекручень фактів, недостовірних відомостей тощо)
4. Другий аргумент
Мій другий аргумент не суперечить першому і тезі
Мій другий аргумент не дублює перший, не перефразовує його зміст
Починається зі вставного слова (по-друге / із іншого боку…)
5. Приклад із історії (життя)
Мій приклад починається зі слів Наприклад / Прикладом цього може слугувати… (або іншої адекватної конструкції)
Мій приклад мотивований (пояснено, як він розкриває сутність проблеми)
У прикладі названо подію, що розкриває сутність проблеми, персону, яка з проблемою пов’язана
У моєму прикладі немає змістових помилок (перекручень фактів, недостовірних відомостей тощо)
6. Висновок
Мій висновок відповідає запропонованій темі й органічно випливає зі сформульованої тези, аргументів і прикладів
Починається з “Отже, …” або іншої адекватної конструкції.
7. Логічність і послідовність
У тексті мого висловлення 4 абзаци: на початку перед тезою, перед першим аргументом із першим прикладом, перед другим аргументом із другим прикладом, перед висновком.
Я не суперечу самому(ій) собі в змісті твору (не змінюю позицію в процесі обґрунтування).
Попередні речення мого висловлення є смисловим підґрунтям для подальших.
МОВЛЕННЄВЕ ОФОРМЛЕННЯ
9. Пунктуація
Я перевірив(ла) розстановку розділових знаків (просте, просте ускладнене речення, складне речення); якщо я сумнівався(лася) у розділовому знакові, перебудував(ла) речення так, щоб уникнути сумнівної ситуації.
Я перевірив(ла) розстановку розділових знаків (просте, просте ускладнене речення, складне речення); якщо я сумнівався(лася) у розділовому знакові, перебудував(ла) речення так, щоб уникнути сумнівної ситуації.
Особливу увагу я приділив(ла):
  • вставним словам і конструкціям;
  • зворотам усередині речення (вони відокремлені комами з ОБОХ боків);
  • підрядним реченням усередині головних (вони відокремлені комами з ОБОХ боків).
10. Лексика, граматика і стилістика
Я перевірив(ла) своє висловлення на дотримання евфонії (чергування у – в, з – із – зі, і – й – та, -ся – -сь, би – б, ж – же тощо).
Слова в моєму висловленні узгоджуються правильно, особливу увагу я приділив(ла) поєднанню числівників із іменниками.
У моєму висловленні немає невиправданих повторів слів (нагромадження спільнокореневих слів), я уникаю недоречної тавтології.
Я перевірив(ла) своє висловлення на наявність русизмів, кальок, недоречних мовленнєвих штампів.
ІНШЕ
Я пишу розбірливо, намагаюся зробити почерк таким, щоб його прочитав не я один
Я пишу охайно, не роблю виправлень (або вношу акуратні виправлення, їх не більше ніж 4)