Контрольний список до власного висловлення у форматі ЗНО

Написавши власне висловлення на запропоновану тему, перевірте, чи наявні в ньому всі необхідні елементи.

Структурний елемент

Змістове наповнення

Відмітка про наявність: ˅

ЗМІСТ

1.Теза

Відповідає темі

Охоплює всі аспекти теми

Починається зі вставної конструкції (на мою думку / я вважаю / я переконаний(а)…)

2. Перший аргумент

Це доказ, який підтверджує моє міркування, обґрунтовує тезу

Починається зі вставного слова (по-перше / із одного боку…)

3. Приклад із літератури

Мій приклад починається зі слів Яскравим прикладом на підтвердження моєї думки є… (або іншої адекватної конструкції)

Я вказав(ла) автора й назву твору / режисера фільму тощо

Я вказав(ла) проблему, порушену письменником і художній образ, через який проблему розкрито (ім’я героя)

Мій приклад мотивований (пояснено, як він розкриває сутність проблеми)

У моєму прикладі немає змістових помилок (перекручень фактів, недостовірних відомостей тощо)

4. Другий аргумент

Мій другий аргумент не суперечить першому і тезі

Мій другий аргумент не дублює перший, не перефразовує його зміст

Починається зі вставного слова (по-друге / із іншого боку…)

5. Приклад із історії (життя)

Мій приклад починається зі слів Наприклад / Прикладом цього може слугувати… (або іншої адекватної конструкції)

Мій приклад мотивований (пояснено, як він розкриває сутність проблеми)

У прикладі названо подію, що розкриває сутність проблеми, персону, яка з проблемою пов’язана

У моєму прикладі немає змістових помилок (перекручень фактів, недостовірних відомостей тощо)

6. Висновок

Мій висновок відповідає запропонованій темі й органічно випливає зі сформульованої тези, аргументів і прикладів

Починається з “Отже, …” або іншої адекватної конструкції.

7. Логічність і послідовність

У тексті мого висловлення 4 абзаци: на початку перед тезою, перед першим аргументом із першим прикладом, перед другим аргументом із другим прикладом, перед висновком.

Я не суперечу самому(ій) собі в змісті твору (не змінюю позицію в процесі обґрунтування).

Попередні речення мого висловлення є смисловим підґрунтям для подальших.

МОВЛЕННЄВЕ ОФОРМЛЕННЯ

9. Пунктуація

Я перевірив(ла) розстановку розділових знаків (просте, просте ускладнене речення, складне речення); якщо я сумнівався(лася) у розділовому знакові, перебудував(ла) речення так, щоб уникнути сумнівної ситуації.

Я перевірив(ла) розстановку розділових знаків (просте, просте ускладнене речення, складне речення); якщо я сумнівався(лася) у розділовому знакові, перебудував(ла) речення так, щоб уникнути сумнівної ситуації.

Особливу увагу я приділив(ла):

  • вставним словам і конструкціям;

  • зворотам усередині речення (вони відокремлені комами з ОБОХ боків);

  • підрядним реченням усередині головних (вони відокремлені комами з ОБОХ боків).

10. Лексика, граматика і стилістика

Я перевірив(ла) своє висловлення на дотримання евфонії (чергування у – в, з – із – зі, і – й – та, -ся – -сь, би – б, ж – же тощо).

Слова в моєму висловленні узгоджуються правильно, особливу увагу я приділив(ла) поєднанню числівників із іменниками.

У моєму висловленні немає невиправданих повторів слів (нагромадження спільнокореневих слів), я уникаю недоречної тавтології.

Я перевірив(ла) своє висловлення на наявність русизмів, кальок, недоречних мовленнєвих штампів.

ІНШЕ

Я пишу розбірливо, намагаюся зробити почерк таким, щоб його прочитав не я один

Я пишу охайно, не роблю виправлень (або вношу акуратні виправлення, їх не більше ніж 4)

Last updated