Наголос

Наголос в українській мові – вільний, рухомий.

Закономірності наголошування (акцентуації):

Числівники на -НАДЦЯТЬ

одинАдцять, чотирнАдцять

Слова з -МЕТР

кіломЕтр, децимЕтр (міра), але спідОметр, барОметр (вимірювальні прилади)

Слова з -КРАТІЯ

бюрокрАтія, демокрАтія, плутокрАтія

Слова з -ЛОГ

монолОг, діалОг, каталОг

Слова з -ПИСНИЙ

літопИсний, правопИсний

Більшість віддієслівних іменників середнього роду на -АННЯ, у яких більше двох складів

навчАння, завдАння, читАння (але облАднання, бІгання, кОвзання)

ВИ-, ПО-

вИпадок, пОдруга

Більшість двоскладових прикметників із наголошеним закінченням

вузькИй, новИй, легкИй

Інфінітив -ТИ

навестИ, віднестИ

Дієслова, що закінчуються на -МО, -ТЕ

несемО, несетЕ, ідемО, ідетЕ

КОТРИЙ, КОТРА, КОТРЕ, КОТРІ

котрИй, котрА, котрЕ, котрІ

Займенники МОГО, ТВОГО, СВОГО

могО, твогО, свогО

Займенник + прийменник

до мОго, від свОго

Іменник у множині; числівник 2, 3, 4 + іменник

братИ, шляхИ два (три, чотири) брАти, шлЯхи

УКРАЇНА, УКРАЇНСЬКИЙ, УКРАЇНЕЦЬ, УКРАЇНКА

УкраЇна, украЇнський, украЇнець, украЇнка

Запам’ятайте наголошені склади:

1-й

2-й

3-й

4-й

вАги вИпадок вІльха вчЕння гЕтьман дАно дОнька, дОньчин (але дочкА, доччИн) жАлісливий зрУчний кАмбала кИшка кОлія кОсий нІздря Оцет пОмилка (рідше – помИлка) пОсмішка прИщіпка рИнковий рАзом рУно спИна стАтуя фОльга фОрзац цЕнтнер цИган щИпці Яловичина

абО аджЕ алЕ арАхіс борОдавка вибОїна визвОльний вітчИм вперЕміш/ж всерЕдині гуртОжиток данИна допІзна експЕрт жадАний житлО індУстрія іржАвіти квартАл мерЕжа надлИшок отАман позАторік почАсти промІжок пулОвер серЕдина танОк тризУб цемЕнт ціннИк чорнОслив чорнОзем

бюлетЕнь верблюдИця гастронОмія горілИць горошИна двоскладОвий диспансЕр джентльмЕн докумЕнт жалюзІ запитАння інженЕрія інструмЕнт каталОг металУргія некролОг низинА перелЯк псевдонІм симетрІя соломИнка урочИстий

безготівкОвий безперестАнку буржуазІя ветеринАрія дешевинА медикамЕнт нафтопровІд начистотУ невитравнИй неврастенІя недовіднИй сирокопчЕний щодобовИй

«Золоте» правило: НЕ так, як у російській мові

Порівняй наголос:

українська мова

російська мова

топОля

тОполь

ненАвидіти

ненавИдеть

Олень

олЕнь

дОшка

доскА

руслО

рУсло

фартУх

фАртух

просІка

прОсека

дОговір

договОр

рукОпис, літОпис

рУкопись, лЕтопись

Другий склад наголошений у всіх словах рядка: допізна, адже, танок експерт, квартал, оцет тополя, середина, спина або, ринковий, статуя житло, каталог, дочка

На перший склад падає наголос у слові косий жалюзі перепис дочка адже

Last updated